วิชา วัน/เวลา กรรมการคุมสอบ
Educational Measurement and Evaluation (S.1)
Educational Measurement and Evaluation (S.2)
Manufacturing Process (S.1)
Computer System Organization (S.1)
Manufacturing Process (S.3)
Metal Removal Process (S.1)
Metal Removal Process (S.2)
Manufacturing Process (S.2)
Numerical Methods (S.1)
Engineering Drawing (S.1)
Engineering Drawing (S.2)
Principles of Mechanical Engineering (S.1)
Engineering Materials Testing (S.1)
Work Study and Productivity (S.1)
Objectoriented Programming (S.2)
Objectoriented Programming (S.1)
Engineering Materials Testing (S.3)
Introduction to Computer for Education (S.2)
Engineering Materials Testing (S.2)

 2016 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ