ติดต่อสอบถาม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง 10800

02 555-2000 ต่อ 3272, 3273, 3271

02 587-6287, 02 585-7360

exam@fte.kmutnb.ac.th


 2016 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ